• Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật NDTC

Hệ thống soi chiếu, kiểm tra an ninh

Chúng tôi phân phối hệ thống soi chiếu sử dụng cho mục đích điều tra phương tiện và cá nhân, cùng với một số hệ thống khác ứng dụng trong công tác điều tra ma túy và giám sát sân bay v.v…