• Công ty TNHH Công nghệ Chữa cháy, Cứu nạn cứu hộ và An ninh NDTC

Bộ phận tích hợp trên xe chữa cháy